Kursy dla instruktorów nauki jazdy

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
 3. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. przedstawi orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat na instruktora jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – sądowe
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
 4. kserokopie prawa jazdy

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określona w tabe­li nr 1.

 

Tabela nr 1

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1.

Psychologia

10

2.

Metodyka nauczania

50

3.

Prawo o ruchu drogowym

30

4.

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

18

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

6.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

7.

Technika i taktyka jazdy

2

5

8.

Praktyka instruktorska

4

50*)

9.

Razem

130

55*)

*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.


Tabela nr 2

Poz.

Zakres objęty nauczaniem

Liczba godzin zajęć*)

1.

Kat. A

10

2.

Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie

30

3.

Kat. C+E, D+E

15

4.

Kat. D

25

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

Cena: 3000 zł (instruktor nauki jazdy kurs podstawowy)

Cena: 2500 zł (wykładowca nauki jazdy)

Cena kursu: 1800 zł (instruktor nauki jazdy kurs uzupełniający)

Centrum preferencji prywatności

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Jesteś pewny?

Nie zgadzając się, nie będziesz już mieć dostępu do naszej strony i zostaniesz wylogowany.