„Lepsza perspektywa” w ramach projektów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

POWR.01.02.02-04-0050/17

„Lepsza perspektywa” w ramach projektów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

POWR.01.02.02-04-0050/17

 

ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla uczestnika projektu

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

* doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

* opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

* szkolenie zawodowe wynikające z IPD,

* prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób powyżej 21 roku życia do 29 roku życia.

Zapewniamy:

* Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł/ godz szkolenia,

* Opłacamy egzaminy państwowe,

* Zwrot kosztów dojazdu,

* Badania lekarskie,

* Ubezpieczenie NNW.

 

 

ODBIORCY PROJEKTU – kogo zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 21-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko – pomorskie,  które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

* Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),

* Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

* Nie szkolą się.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie

* Ukończone 21 lat,

* Posiadanie prawa jazdy kat. B,

* Wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej (bdi-europejczyk.com.pl oraz www.autojazda.com.pl ) i w Biurze Projektu oraz Punkcie Rekrutacyjnym.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu w Bydgoszczy, drogą elektroniczną (adres mailowy: biuro@autojazda.com.pl) oraz na spotkaniach informacyjnych. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.autojazda.com.pl.

Formy wsparcia

Wsparcie w ramach projektu będzie polegać na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, które będą się opierać na poniższych elementach pomocy:

 1. a) 3 – godzinne spotkanie z doradcą zawodowym oraz 1 – godzinne spotkanie z psychologiem, podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie predyspozycji zawodowych i celu zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (dla 31 Uczestników/-czek Projektu)
 2. b) Wsparcie motywacyjno – coachingowe w trakcie od pięciu do ośmiu sesji z tutorem po 1-2 godziny każda (dla 20 UP)

c)Kurs prawo jazdy kategorii D zakończony egzaminem państwowym i i uzyskaniem prawa jazdy kat. D. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursu kat D uzyskuje uprawnienia zawodowe do kierowania autobusem (dla 31 UP)

 1. d) Kurs kwalifikacji wstępnej kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik po ukończeniu kursów kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego osób (dla 31 UP)
 2. e) Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu oraz poszukiwanie zatrudnienia. Stworzenie profesjonalnego cv (dla 30 UP).

 

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro Projektu: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 85 – 225 Bydgoszcz

Punkt Rekrutacyjny: Autojazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85 – 009 Bydgoszcz biuro@autojazda.com.pl, tel. 691 03 05 44

 

 

WYCIĄG NAJWAŻNISZYCH INFORMACJI Z REGULAMINU PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez:

− Lidera Projektu – Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski

− Partnera Projektu – Autojazda Justyna Juszczak

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (aktualizacja: okres realizacji projektu wydłużono do 31.10.2018).

 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są w pierwszym dniu udzielanego wsparcia do podpisania:

 • Umowy uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. danych osobowych,
 • Informacji o danych osobowych Uczestnika Projektu przekazanych do przetwarzania,
 • Oświadczenia Uczestnika Projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
 • Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. kryteriów dostępu,
 • Oświadczenia o obowiązku poinformowania o sytuacji po zakończonym udziale w Projekcie,
 • Oświadczenia Uczestnika projektu o niekaralności,

Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez ZUS/NFZ potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej.

Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu weryfikacji danych dot. imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia przez personel Projektu.

Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony www: http://www.bdi-europejczyk.com.pl/Regulamin%20projektu_Lepsza%20perspektywa.pdf

 

Aktualizacja: 2018/11/06

fundusze-ue