Kursy dla instruktorów nauki jazdy

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii
lub
              5 grudnia 2021r. w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (poz.1997) zmieniły się zapisy art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
Dotychczas uprawnienia instruktora kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E można było uzyskać jeżeli kandydat na instruktora posiadał prawo jazdy danej kategorii co najmniej przez okres jednego roku oraz posiadał co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B. Był to wymóg opisany w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. c.
Zmiana polega na dopisaniu w art. 33 ust. 1a o treści:
1a. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:
1) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
2) kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.
 1. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
 2. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 3. przedstawi orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat na instruktora jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego – sądowe
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011.30.151 – art. 34 ust 1)
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011.30.151 – art 82 ust. 2 pkt 1),
 4. kserokopie prawa jazdy

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określona w tabe­li nr 1.

Tabela nr 1

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1.

Psychologia

10

2.

Metodyka nauczania

50

3.

Prawo o ruchu drogowym

30

4.

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

18

5.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

6.

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

6

7.

Technika i taktyka jazdy

2

5

8.

Praktyka instruktorska

4

50*)

9.

Razem

130

55*)

*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.


Tabela nr 2

Poz.

Zakres objęty nauczaniem

Liczba godzin zajęć*)

1.

Kat. A

10

2.

Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E, T lub pozwolenie

30

3.

Kat. C+E, D+E

15

4.

Kat. D

25

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

Cena: 4500 zł (instruktor nauki jazdy kurs podstawowy)

Cena: 4000 zł (wykładowca nauki jazdy)

Cena kursu: 2500 zł (instruktor nauki jazdy kurs uzupełniający)